Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Mon 09/23/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Lynn, Lynn 5:00p 5:50p  >Mites> Mite A Skills Mite AA   SB 
5:00p 5:50p  >Mites> Mite AAA Skills    SB 
6:00p 6:50p  >Squirts> Squirt A Skills Squirt AA   SB 
7:00p 7:50p  >Squirts> Squirt AAA Skills PeeWee A   SB 
8:00p 8:50p  >PeeWees> PeeWee AA Skills PeeWee AAA   SB 
9:00p 9:50p  >Bantams> Bantam AA Skills Bantam AAA   SB 
 Tue 09/24/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Lynn, Lynn 6:00p 6:50p  >Squirts> Squirt A Practice Squirt AA   SB 
7:00p 7:50p  >Squirts> Squirt AAA Practice PeeWee A   SB 
8:00p 8:50p  >PeeWees> PeeWee AA Practice PeeWee AAA   SB 
9:00p 9:50p  >Bantams> Bantam AA Practice Bantam AAA   SB 
 Wed 09/25/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Lynn, Lynn 5:00p 5:50p  TBD Goalie Clinic TBD   SB 
6:00p 6:50p  >Hollyhocks> Hollyhocks U8 (Practice Only) Girls Clinic    SB 
6:00p 7:00p  >Hollyhocks> Hollyhock U12 Girls Clinic Hollyhock U10   SB 
 Fri 09/27/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Lynn, Lynn 7:00p 7:50p  >Midgets> Midget AAA Practice Midget AAA   SB 
 Sat 09/28/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Lynn, Lynn 6:30a 7:20a  >Mites> Mite A Practice Mite AA   SB 
7:30a 8:20a  >Mites> Mite AAA Practice Squirt A   SB 
8:30a 9:20a  >Squirts> Squirt AAA Practice Squirt AA   SB