Mon 12/23/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Lynn 5:00p 6:00p  >Mites> Mite A Pond Hockey Mite AA   SB 
5:00p 6:00p  >Mites> Mite AAA Pond Hockey    SB 
6:10p 7:10p  >Squirts> Squirt AAA Pond Hockey SquirtA   SB 
6:10p 7:10p  >Squirts> Squirt AA Pond Hockey    SB 
7:20p 8:40p  TBD Pond Hockey PeeWeeAA   SB 
7:20p 8:40p  >PeeWees> PeeWee AAA Pond Hockey Pee Wee A   SB 
8:50p 10:00p  >Bantams> Bantam AA Pond Hockey Bantam AAA   SB 
 Fri 12/27/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Beverly , Endicott 6:00p 6:50p  >PeeWees> PeeWee AAA PRACTICE Bantam AA   SB 
 Sat 12/28/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Lynn 6:30a 7:30a  TBD PRACTICE TBD   SB 
7:30a 8:30a  TBD PRACTICE TBD   SB 
8:30a 9:30a  TBD PRACTICE TBD   SB 
 Sun 12/29/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Lynn 12:40p 1:50p  TBD PRACTICE TBD   SB 
Salem, Salem State University 7:30a 8:20a  TBD PRACTICE TBD   SB 
8:30a 9:20a  TBD PRACTICE TBD   SB 
9:30a 10:20a  >Learn To Skate/Whack A Puck> Learn To Skate - Whack A Puck Practice Learn To Skate - Whack A Puck Session 2  SB 
10:30a 11:20a  TBD PRACTICE TBD   SB